Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.768027
Title: 'Jysd enjoia'r geiria fel tasa nhw'n dda-da yn dy geg di' : cyfnewid cod mewn llenyddiaeth o Gymru a Chanada
Author: Orwig, Sara
ISNI:       0000 0004 7652 2040
Awarding Body: Prifysgol Caerdydd
Current Institution: Cardiff University
Date of Award: 2018
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Term i ddisgrifio'r ffenomen o gyfuno dwy iaith mewn un datganiad yw 'cyfnewid cod'. Mae defnyddio geiriau ac ymadroddion Saesneg yn nodwedd gyffredin o Gymraeg llafar, anffurfiol nifer o siaradwyr. Nid yw'r ffenomen hon yn unigryw i'r Gymraeg; yn rhyngwladol, ceir cymdeithasau sy'n defnyddio cyfnewid cod, gan gynnwys Canada ffrancoffon. Yn ogystal â bod yn nodwedd o iaith lafar, mae'n nodwedd hefyd mewn rhai testunau llenyddol. Bwriad y traethawd hwn yw astudio rhai o'r testunau hyn, gan archwilio patrymau o gyfnewid cod a'u cymharu â damcaniaethau ysgolheigion eraill. Datblygwyd methodoleg wreiddiol i ddadansoddi'r testunau'n ieithyddol gan dynnu ar fethodoleg ysgolheigion megis Callahan (2004) a Montes-Alcalá (2013b; 2015). Yn ogystal â thrafodaeth ieithyddol, dadansoddir y testunau yng ngoleuni damcaniaethau ôl-drefedigaethedd ac ôl-foderniaeth, gan bontio maes ieithyddiaeth a theori lenyddol er mwyn archwilio pa fath o destunau sy'n defnyddio cyfnewid cod ac i ba bwrpas. Rhennir y traethawd yn bedair prif adran. Mae'r bennod gyntaf yn cynnig arolwg o'r maes ac yn trafod gwaith ysgolheigion sy'n astudio cyfnewid cod, yn ogystal â darparu cyd-destun hanesyddol a chymdeithasol ar gyfer Cymru a Chanada. Mae'r ail bennod yn trafod methodoleg yr ymchwil presennol, yn arbennig y fethodoleg a ddefnyddir i ddadansoddi'r testunau. Yna, symudir i drafod canlyniadau'r gwaith codio (penodau 3-8), cyn trafod y corpws yn ei gyfanrwydd (pennod 9). Yn y bennod olaf, ehangir y drafodaeth gan ddadansoddi'r testunau fel llenyddiaeth yn hytrach na'u trin fel corpws ieithyddol. Bwriad y traethawd hwn yw deall elfennau o Gymru a Chanada'n well - eu hieithoedd, eu llenyddiaeth a'u cymdeithasau - drwy drafod y defnydd o gyfnewid cod mewn sampl o'u llenyddiaeth greadigol. Defnyddir methodoleg wreiddiol, sy'n defnyddio elfennau rhyngddisgyblaethol blaengar, gan gyfrannu at faes cyfnewid cod llenyddol a datblygu ar y modelau sy'n bodoli eisoes. Gobeithir y bydd yr astudiaeth yn cyfrannu at y drafodaeth ryngwladol wrth gymharu cyfnewid cod mewn llenyddiaeth o ddwy gymdeithas a chanddynt ieithoedd lleiafrifol.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.768027  DOI: Not available
Keywords: P Philology. Linguistics ; PB Modern European Languages ; PB1001 Celtic languages and literature ; PN Literature (General)
Share: