Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.728379
Title: An Dúiche agus An Duine : i gcuid Amhrán Ghaeilge an Iarthuaiscirt: Láithriú, Seachadadh agus Caomhnú
Author: Mac Ruairí, Tony
ISNI:       0000 0004 6499 8885
Awarding Body: Ulster University
Current Institution: Ulster University
Date of Award: 2017
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Abstract:
Is e an aidhm ata leis an taighde seo no go mbeadh tuigbheal nios iomlaine againn ar an leargas a thugann amhrain Ghaeilge iarthuaiscirt Thir Chonaill duinn ar an phobal ar diobh iad. Lena chois sin, ta se mar sprioc agam anailis a dheanamh ar fheidhm agus ar ionad na hamhranaiochta i gcomhtheacs a saol agus a n-aite duchais. Glactar sa staidear seo le pobal Gaeltachta ar leith a mhair i sleibhte agus ar chladai iarthuaisceart na hEireann on chianaois. Pobal a bhfuil sliocht a sleachta le fail sa duiche sin go dti an la inniu. Amharcfar ar na traidisiuin a freamhaiodh sna daoine seo. Traidisiuin a caomhnaiodh agus a thainig anuas 6 ghluin go gluin de reir an tseanchorais— an slabhra gan bhriseadh ata de shior ar bhru eaga ag nua-aimsearthacht agus domhandu. Direofar go sonrach ar ghne ar leith den bhealoideas, .i. traidisiun na n-amhran agus na hamhranaiochta. Scrudofar an tabhacht agus an usaid a bhainti as an ealain seo i gcaitheamh a saol, i ngneithe da mbeatha chomh maith leis an bhas. Deanfar taobhanna airithe den sceal a chur san aireamh le pictiur a fhail ar na dalai saoil a mhunlaigh agus a d ’fhag againn na hamhrain ghra, imirce, caointe agus de reir sin. Deanfar mionscagadh ar na foinsi seo le tuilleadh eolas a shu astu a bhearfaidh leargas duinn ar ‘stair shoisialta na ndaoine’. Cuireann an traidisiun amhranaiochta dioscursa ar fail duinn ar shaol na ndaoine a bhi agus ata pairteach ann, agus cuireann na hamhrain fein ar ar gcumas stair an phobail seo a bhreith as an nua, mar, new history from below) Is anailis ar an dioscursa sin ata idir lamha, de reir dhearcaidh agus faoi mar a mhol Martyn Lyons:
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.728379  DOI: Not available
Share: