Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.678960
Title: Ymagwedd egwyddorol at ddatblygu deunyddiau ar-lein i ddysgwyr Cymraeg i Oedolion
Author: Needs, Jennifer
ISNI:       0000 0004 5371 0022
Awarding Body: Cardiff University
Current Institution: Cardiff University
Date of Award: 2015
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Yn y traethawd hwn, trafodir prosiect doethurol a chanddo ddau brif nod, sef: (1) cynhyrchu cyfres o adnoddau dysgu Cymraeg ar-lein yn arbennig ar gyfer Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru Nant Gwrtheyrn; a (2) ymchwilio i ac ysgrifennu traethawd ymchwil mewn maes cysylltiedig. Penderfynais gyfuno’r ddwy elfen, a defnyddio theori ac ymchwil fel sail ar gyfer y dasg greadigol. Fy ngobaith oedd dangos ymagwedd egwyddorol tuag at ddatblygu adnoddau e-ddysgu newydd, ac ysbrydoli eraill i wneud yr un fath yn y dyfodol, yn enwedig yng ngoleuni galwad diweddar Mac Giolla Chríost et al. (2012, t. 182) i ymarferwyr ym maes Cymraeg i Oedolion rannu ‘ymarfer da’. Mae allbynnau’r Ddoethuriaeth hon yn gwneud dau brif gyfraniad at y maes. Y cyntaf o’r rhain yw’r gyfres o adnoddau e-ddysgu unigryw o’r enw “e-nant” a fydd yn dechrau cael traweffaith yn syth ar ddysgwyr sy’n mynychu cyrsiau lefel Mynediad yn Nant Gwrtheyrn o nawr ymlaen. Ar ben hynny, mae’r traethawd hwn yn dangos yn glir sut y gellir seilio datblygiad deunyddiau dysgu newydd ar egwyddorion ymchwil. Bydd hwn yn adnodd defnyddiol iawn i awduron deunyddiau’r dyfodol, oherwydd ei fod yn darparu enghreifftiau clir o’r byd go iawn o sut mae rhoi cysyniadau theoretig ar waith yn ymarferol. Drwy ymgymryd ag ymchwil cyfrwng Cymraeg, yr wyf hefyd yn gwneud trydydd cyfraniad, sef hwyluso trafodaeth o bynciau tebyg drwy’r Gymraeg yn y dyfodol, a chyfrannu at godi statws y Gymraeg fel iaith academaidd – un o amcanion strategol Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010). Casglwyd rhestr o dermau perthnasol i feysydd Caffael Ail Iaith a Dysgu Iaith drwy Gymorth Cyfrifiadur, y bydd ymchwilwyr y dyfodol yn gallu cyfeirio ati’n hawdd, a bathwyd sawl term newydd, er mwyn galluogi trafodaeth o gysyniadau nad ydynt erioed wedi’u trafod yn y Gymraeg o’r blaen. This thesis discusses a doctoral project with two main aims: (1) to produce a series of online Welsh learning resources especially for the Nant Gwrtheyrn Welsh Language and Heritage Centre; and (2) to research and write a research thesis in a related field. I decided to combine the two elements, and to use theory and research as a base for the creative task. My hope was to demonstrate a principled approach towards developing new e-learning resources, and to inspire others to do likewise in the future, especially in light of Mac Giolla Chríost et al.'s (2012, t. 182) recent call for Welsh for Adults practitioners to share ‘good practice’. The outputs of this Doctorate make two main contributions to the field. The first of these is the series of unique e-learning resources called “e-nant” which will immediately begin to have an impact on learners who attend Entry-level courses at Nant Gwrtheyrn from now on. In addition, this thesis clearly shows how the development of new learning materials can be based on research principles. This will be a very useful resource for future materials writers, since it provides clear real-world examples of how to put theoretical concepts into practice. By undertaking Welsh-medium research, I also make a third contribution, namely to facilitate discussion of similar subjects through Welsh in the future, and to contribute towards raising the status of Welsh as an academic language – one of the Welsh Assembly Government’s (2010) strategic aims. A list of relevant terms was compiled for the fields of Second Language Acquisition and Computer-Assisted Language Learning, which future researchers will be able to refer to easily, and several new terms were coined, in order to enable discussion of concepts which have never before been discussed in the Welsh language.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.678960  DOI: Not available
Keywords: LC5201 Education extension. Adult education. Continuing education ; PB1001 Celtic languages and literature
Share: