Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.582678
Title: Cànain agus Cultar ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig : Neartan, Duilgheadasan agus am Buaidh air Comasan is Seasamhan Cànain na h-Òigridh
Author: Landgraf, Julia (Sìleas)
ISNI:       0000 0004 2745 7633
Awarding Body: University of Aberdeen
Current Institution: University of the Highlands and Islands
Date of Award: 2014
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Full text unavailable from EThOS. Please try the link below.
Access from Institution:
Abstract:
Chaidh sùil mhionaideach a thoirt air a' cheangal eadar cànain agus cultar ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FMG), a rèir dàta a thogadh ann an naoi diofar sgoiltean ann an sgìrean eadar-dhealaichte ann an Alba, le fòcas sònraichte air neartan agus duilgheadasan a thaobh fios a-steach do chloinn ann am FMG, agus mar a dh'fhaodas buaidh a bhith aig sin air comasan agus seasamhan cànanach nan sgoilearan. Chumadh agallamhan leth-structarail ri 80 sgoilear (eadar BS 5 agus AS 2), 32 phàrant agus 16 luchd-teagaisg. Tro sgrùdadh nan agallamhan rinneadh measadh air comasan cànain na cloinne, air am misneachd a thaobh na Gàidhlig, an cuid sheasamhan mu choinneimh na cànain agus air an tuigse air eachdraidh agus cultar na Gàidhlig. Chaidh ceist eile a chumail ann am fòcas ceangailte ris gach puing, agus b' i cò às a thàinig am fiosrachadh a bh' aig a' chloinn: dè an seòrsa fios a-steach a fhuair iad tro FhMG agus dè thàinig bhon dachaigh fhèin. Dh'obraicheadh a-mach na ceanglaichean eadar am fios a-steach sin agus am fios a-mach a fhuaireadh, .i. eòlas na cloinne air na cuspairean ainmichte. Chuireadh beachdan nan agallaichean (gu lèir) air FMG ris an fhiosrachadh sin gus measadh farsaing a dhèanamh air an t-siostam foghlaim sin. Stèidhichte air toraidhean an sgrùdaidh, nochdadh molaidhean airson leasachadh FMG san àm ri teachd, gu h-àraidh a thaobh fios a-steach agus àrainneachd ionnsachaidh na cloinne agus a thaobh an ceangal eadar cànain agus cultar a shìor neartachadh san teagasg.
Supervisor: Mac an Tàilleir, Iain ; Cox, Richard A. V. Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.582678  DOI: Not available
Keywords: leasachadh FMG ; dreuchd is modhan-obrach foghlaim tro mhion-chànainean ; cultar ann am foghlam ; dà-chànanas ; beachdan cànain agus an òigridh ; fèin-aithne agus Gàidhlig
Share: