Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.580144
Title: Achoimre: Ag teacht isteach orthu: Gneithe de Chomhreir agus de Sheimeantaic Bhriathra Frasacha na Gaeilge
Author: Nic Niallais, A.
ISNI:       0000 0004 2745 6294
Awarding Body: Queen's University Belfast
Current Institution: Queen's University Belfast
Date of Award: 2013
Availability of Full Text:
Full text unavailable from EThOS.
Please contact the current institution’s library for further details.
Abstract:
e cuspir an trachtais sea leargas a thabhairt ar ghneithe eagsula dechomhreir agus de sheimeantaic na mBriathra Frasacha sa Ghaeilge. Deantar scagadh ar na struchtuir sea a leanas a nglactar leo uile mar Bhriathra Frasacha, struchtuir ina bhfuil: Briathar+Dobhriathar; Briathar+Reamhfhocal (go minic, bionn Ainmfhocal 6 . . chnuasach teoranta ainmfhocal mar chuid den aonad reamhfhoclach seo); Briathar+Dobhriathar+Reamhfhocal. Leiritear go bhfuil diftiochtai comhreire idir na struchtuir reamhluaite sea ach, mar sin fein, maitear sa trachtas sea gur Briathra Frasacha iad na struchtuir sea uile siocair go bhfeidhmionn siad araon mar aonaid 6 thaobh na comhreire agus 6 thaobh na bri de. Is ionduil go mbionn an iliomad brionna meafaracha leis na Briathra Frasacha. Da , thairbhe seo, bionn deacrachtai go minic ag mic leinn Tl agus T2 leis na struchtuir sea a thuiscint agus a usaid i gceart de bharr nach leir d6ibh cen bunus ata leis na brionna meafaracha sin agus cen d6igh ar fhorbair siad 6n bhunbhri litriuil. Sa trachtas seo, baintear leas as teoirici a thainig chun cinn i reimse na Seimeantaice Cognafche i dtaca le tabhacht an mheafair i bhfas ilbhrionna focal chun na patruin a bhaineann le forbairt ilbhrionna na mBriathra Frasacha a chioradh agus a rianu. Deantar iarracht sa trachtas tuiscint a chothu ar na Briathra Frasacha d'fhonn cur chuige nios eifeachtai a fhorbairt chun eolas agus feasacht an mhic leinn i dtaca leis an ghne thabhachtach sea den teanga a chothu agus, da reir sin, cur le scileanna ginearalta cruinnscribhneoireachta an mhic leinn.
Supervisor: Not available Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.580144  DOI: Not available
Share: