Use this URL to cite or link to this record in EThOS: https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.544587
Title: Agweddau ar waith T.H. Parry-Willliams
Author: Jones, Llion
Awarding Body: Aberystwyth University
Current Institution: Aberystwyth University
Date of Award: 1993
Availability of Full Text:
Access from EThOS:
Access from Institution:
Abstract:
Fel y gwyddai Parry-Williams yn dda, mae sawl llwybr yn arwain at gopa'r Wyddfa, a phob un ohonynt yn dadlennu gwahanol agweddau ar ogoniannau'r mynydd. Am ddegawdau ystyriwyd Parry-Williams ei hun yn un o'r copaon amlycaf yn nhirlun llenyddiaeth Gymraeg. Yn eu tro, ceisiodd llu o feirniaid glosio ato of a'i waith o liaws o gyfeiriadau gwahanol. Ceir ymgais yn y traethawd hwn i ailgerdded rhai o'r llwybrau hynny ynghyd ä thorri rhai llwybrau newydd yn y gobaith o gynnig arolwg mor gyflawn it pho5ib o waith y llenor amlochrog hwn. Yn y bennod gyntaf ceir arolwg o brentisiaeth farddol Parry-Williams gan gynnwys ei weithiau eisteddfodol. Rhoddir y pwyslais ar olrhain ei ymdrech i ddod o hyd i'w lais fel bardd. Neilltuwyd yr all bennod i drafod cyfres o ysgrifau beirniadol a luniodd Parry-Williams tra'n fyfyriwr yn Rhydychen. Ystyrir i ba raddau yr oeddynt yn amlygu rhai o syniadau a ffasiynau'r cyfnod. Y drydedd bennod yw'r gyntaf o dair sy'n canolbwyntio ar brif themäu Parry-Williams. Ynddi, ymdrin jr ä'r modd y lleisiwyd ganddo argyfwng ffydd ac ystyr a hynny yng ngoleuni ei fagwraeth grefyddol a'r cyd-destun cymdeithasol a syniadol. Yn y bedwaredd bennodI trafodir y cerddi a'r ysgrifau hynny sy'n ymdrin a gormes amser a darfodedigrwydd trwy olrhain gyrfa'r llenor o gyfnod i gyfnod. Gan gymryd y bryddest radio 'Esgyrn y Gynnen' fel ffräm, trafodir yn y burned bennod yr agweddau a amlygir yn y cerddi a'r ysgrifau tuag at Gymru a'r Gymraeg. Yn y chweched bennod trafodir syniadau beirniadol Parry-Williams ynghylch natur a swyddogaeth llenyddiaeth. Yn y seithfed bennod bwrir golwg fras ar gefndir yr ysgrif Gymraeg cyn ymdrin a'r modd y datblygodd Parry-Williams y ffurf yn gyfrwng addas i'w ymholi mewnol. Rhoddir sylw hefyd i ddatblygiad ei ysgrifau o ran crefft. Hoelir y sylw yn y bennod olaf ar grefft Parry-Williams fel bardd gan olrhain y datblygiad cynnil a welir o gyfrol i gyfrol. Ar ddiwedd y traethawd cynhwysir dau atodiad. Mae'r cyntaf yn cynnwys rhestr o eitemau na cheir mohonynt yn llyfryddiaethau David Jenkins, ynghyd ä detholiad o'r rhai mwyaf diddorol. Yn yr all atodiad ceir casgliad byr o lythyrau'r bardd ynghyd ag adysgrif o gyfweliad teledu rhyngddo ac Aneirin Talfan Davies.
Supervisor: Rowlands, John Sponsor: Not available
Qualification Name: Thesis (Ph.D.) Qualification Level: Doctoral
EThOS ID: uk.bl.ethos.544587  DOI: Not available
Share: